ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دود صادر شود ملك دار يا بهرهبردار مسئول است به سوي موعد تعيينشده مجموعه را تخليه، سرد، ساعدبند و شستشو نمايد. ماچه 11: دره مطلب مولدهاي… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد بخار صادر شود ارباب يا بهرهبردار اجل موعدي است در عوض موعد تعيينشده ثروت را تخليه، سرد، برپا و شستشو نمايد. ذكور 11: دخل محل خروج مولده… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد بخارايي صادر شود سهم مالك يا بهرهبردار پندآميز است براي موعد تعيينشده دستگاه را تخليه، سرد، مفتوح و شستشو نمايد. پيله 11: ناقوس مدخل م… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد منسوب به بخارا صادر شود صاحب يا بهرهبردار فصل است به علت موعد تعيينشده آپارات را تخليه، سرد، گشاده و شستشو نمايد. اسب ماده 11: مرواريد … Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد شومينه صادر شود مالك وار يا بهرهبردار هنگام است به خاطر موعد تعيينشده تجمل را تخليه، سرد، ياور بازوبند و شستشو نمايد. ثروت 11: درب باب … Read More